ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3η/2019

Προϋπολογισμός: Έως τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (32.927,52€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και δώδεκα λεπτά (40.830,12€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και ένα (1) έτος μετά με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, έπειτα από μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κ.Κ.Π.‐ Π.Α.Μ.Θ.).

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια.