ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5η/2019

Προϋπολογισμός: 28.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ στην Καβάλα στην οδό Τέρμα Ιοκάστης ΤΚ 65404 έως τις 16-7-2019 και ώρα 15.00.

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια.

Παράρτημα I – Συγγραφή Υποχρεώσεων

Παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα III – Τιμολόγιο – Προϋπολογισμός

Παράρτημα IV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Τ.Ε.Υ.Δ.