ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018

Για την επιλογή αναδόχου/–χων  για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών τριών (3) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας ‐ Θράκης για διάστημα ενός (1) έτους.

Προϋπολογισμός:

Έως πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (55.583,30€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :