Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την απόφαση του θέματος 6ο 1 /2ης συνεδρίασης του 2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των τρισήμιση χιλιάδων ευρώ (3.500€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών oδηγού ο οποίος θα μεταφέρει άτομα με αναπηρία από χωριά της περιοχής Καβάλας στο Παραρτήμα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας το οποίο βρίσκεται στην Ελευθερούπολη Καβάλας

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι με Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας και ε-παγγελματικό δίπλωμα Δ΄κατηγορίας , Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) ,και έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών .Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνα-τή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέ-πεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς αντικειμένου που έχουν επαγγελματι-κό δίπλωμα Δ΄κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) ,και έχουν την δυνα-τότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών .Ως πρόσθετο προσόν θα ληφθεί η εμπειρία ή η επιμόρφωση σε ανάλογα προγράμματα κατάρτισης ΑμεΑ.Ελλείψη των παραπάνω προσόντων θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενό τους και θα έχουν τη δυνα-τότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Η παροχή υπηρεσιών oδηγού αφορά το χρονικό διάστημα για τρείς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι την Τρίτη 19-1-2016 και 14:00 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο του Διοικητικού Τμήματος του Κέ-ντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επι της οδού Τερ-μα Ιοκάστης στην Καβάλα.Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα εξής :
■Αναγραφή των στοιχείων του υποψηφίου(επωνυμία –διεύθυνση-τηλέφωνα)
■Ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«για την παροχή υπηρεσιών oδηγού στο Παράρτημα Χρο-νίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-νοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Εντός του φακέλου προσφοράς, πρέπει να περιέχονται τα εξής :

■ Βιογραφικό σημείωμα με προσκόμιση του ανάλογου πτυχίου,της άδειας οδήγησης Δ΄κατηγορίας , Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και της προυπηρεσίας

■ Οικονομική προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης