ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Για την επιλογή αναδόχου/–χων για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών έξι(6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης με κριτήριο κατακύρωσης:
Α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του κάθε είδους, όπως αυτή ορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του κάθε Παραρτήματος του Κέντρου και
Β) την συμφερότερη από οικονομικής άποψης για τα υπόλοιπα είδη(για τα οποία δεν εκδίδει τιμές το Τμήμα Εμπορίου).
Προϋπολογισμός: Έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30-11-2018, με δικαίωμα παράτασης ενός μήνα, έπειτα από μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.).
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 23-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :