Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης και της κατοικίας αυτόνομης διαβίωσης του ίδιου Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. συνολικού προϋπολογισμού 6.048,39 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24 % 7.500,00 €.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 14-11-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Τέρμα Ιοκάστης (περιοχή Άγιος Λουκάς) – Καβάλα – Τ.Κ. 65404

 

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

 

 

Οικονομική Προσφορά

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

Αίτηση Συμμετοχής

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599-86 δείγμα