Ανακοίνωση  πρόσληψης  επικουρικού προσωπικού, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τέρμα Ιοκάστης, Τ.Κ. 65404, Καβάλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο (τηλ. 2510241990), υπόψιν κας Μερόπης Αμπατζή (τηλ. επικοινωνίας: 2510241913).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 06η -02-2023 και λήγει την 15η -02-2023. Ολόκληρη η προκήρυξη, το έντυπο των αιτήσεων και το Παράρτημα ανακοινώσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ www.kkppamth.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr.  

                                                             

 

Κατεβάστε την Ανακοίνωση εδώ
Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης εδώ
Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ