για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών.

Αφορά τις ανάγκες του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης.

Οι ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους σε
σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο), Τέρμα Ιοκάστης – Τ.Κ. 65404 Καβάλα, το αργότερο μέχρι την 5η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η προμήθεια αφορά για τo χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων και μέχρι την 20η-02-2020, προυπολογιζόμενης δαπάνης 16.204,02€
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ και χρέωση στον Κωδικό Αριθμό Εξόδου: 1611 του Προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια στο τηλέφωνο 25213-50804 από τον κ. Κυριακάκη Νικόλαο κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 11.00 – 13.00 .