ΘΕΜΑ :  « Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εργαστηρίου Κεραμικής του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα  με την  Απόφαση θέματος  2ο 5Β /6ης συνεδρίασης/11-02-2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την  διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό  την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των τρισήμηση  χιλιάδων ευρώ (3.500€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  για την στήριξη του εργαστηρίου «Κεραμικής»  από  σχετικές επιχειρήσεις .

Στο εργαστήριο της «Κεραμικής» καταρτίζονται Αμεα του Τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργούει στο Παραρτήμα Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Γίνονται δεκτοί  απόφοιτοι  πτυχιούχοι  ΙΕΚ  ειδικότητας Τεχνικού Kεραμικής Τέχνης ή ΟΑΕΔ ή άλλης δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  συναφούς  αντικειμένου οι οποίοι θα έχουν  σχετική επιχείρηση ή θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.Ως πρόσθετο προσόν θα ληφθεί η εμπειρία ή η απασχόληση των στελεχών της επιχείρησης, σε ανάλογα προγράμματα κατάρτισης ΑμεΑ.Ελλείψει των παραπάνω προσόντων θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενό τους  και  θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Η στήριξη του ανωτέρω εργαστηρίου αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών με τετράωρη απασχόληση ημερησίωsδυο ημέρες την εβδομάδα.

Οι  σφραγισμένες   προσφορές  υποβάλλονται   ιδιοχείρως  ή ταχυδρομικώς  μέχρι την  Πέμπτη 3 Μαρτίου και 14:00 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επι της οδού Τερμα Ιοκάστης. Αποδεκτές γίνονται  μόνον όσες  προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

 

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης