ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εργαστηρίου μουσικοθεραπείας του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την Απόφαση θέματος 5ο 6 και 6ο 7 /10ης συνεδρίασης/10-03-2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την στήριξη εργαστηρίου μουσικοθεραπείας του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι BA in Music Therapy ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών MA in Music Therary ή μεταπτυχιακών τίτλου ειδίκευσης PgDip in Music Therary. Eλλείψει αυτών Απόφοι-τοι Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία. Ολοι οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Η στήριξη του ανωτέρω εργαστηρίου αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών με τετράωρη απασχόληση ημερησίωs πέντε ημέρες την εβδομάδα ως εξής: Δευτέρα και Τε-τάρτη στο Παραρτήμα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης. Τρίτη , Πέμπτη και Παρασκευή στο Παραρτήμα Ατόμων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής από τις 8.30 εως τις 12.30.

Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι την Τετάρτη 16 Μαρτίου και 14:00 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επι της οδού Τερμα Ιοκάστης. Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

 

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης