Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την με αριθμ. Θέμα 5ο 2/16ης Συνεδρίασης/21-04-2016 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών ευρώ (3.133 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών oδηγού ο οποίος θα μεταφέρει άτομα με αναπηρία από χωριά της περιοχής Ξάνθης στο Παραρτήμα  Ατόμων  με Αναπηρία Ξάνθης το οποίο βρίσκεται στην Χρύσα Ξάνθης.  

 

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης