ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4η/2017

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης – ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Είδη:

Κωδικός CPV

Περιγραφή

09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης – ντίζελ
09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης
09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη
09211000-1 Ελαιολιπαντικά – γράσα και λίπη
09211610-0 Yδραυλικά υγρά

 

Προϋπολογισμός: 271.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. (218.548,39 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Κριτήριο Κατακύρωσης: Την  χαμηλότερη   τιμή (ως προς τα καύσιμα το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της % που υπολογίζεται στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής τιμής πώλησης   του είδους , τη μέρα της παράδοσης του,  η οποία προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών έκπτωσης, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.).

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

 

 

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :