Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για παροχή υπηρεσιών από ιατρό με ειδικότητα ειδικού παιδιάτρου στο

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με Αναπηρία Κομοτηνής 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ,σε συνέχεια της αριθμ.Θέματος 1ο 5 8ης Συνεδρίασης  /2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Ειδικούς Παιδιάτρους  να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής με καταληκτική ημερομηνία και την Δευτέρα  18 Απριλίου  2016. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον ιατρό Παιδίατρο ανέρχεται στο ποσό των  8.400€ για  ένα έτος τρείς  φορές την εβδομάδα.

 

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης