ΘΕΜΑ « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  εργαστηρίου κηροπλαστικής  του Παραρτήματος  Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με  αριθ. Θέμα 4o  4/28ηςΣυνεδρίασης/14-07-2016 Αποφασης του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄10-7-2007) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω ΠΔ.
  2. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

Ενέκρινε την δημοσίευση  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στήριξη  εργαστηρίου κηροπλαστικής  μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΙΕΚ  ειδικότητας κατασκευής Χειροτεχνιών-Κατασκευών ή ΙΕΚ Κεραμικής Τέχνης –Αγγειοπλαστικής ή Τεχνιτών Κηροπλαστικής  ΟΑΕΔ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς αντικειμένου που έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών .

 

(Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο pdf)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ