Περίληψη της με αριθ 03/2016 Διακήρυξης

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  έχοντας υπόψη τις ανάγκες των παρακάτω Παραρτημάτων του για θέρμανση και μετακίνηση των οχημάτων του:

  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειδοτικό Διαγωνισμό, συνολικού Προϋπολογισμού 58.441,72 € χωρίς Φ.Π.Α. 24 % και με Φ.Π.Α. 72.467,73 €, ως εξής:

Πετρέλαιο  κίνησης Πλέον  Φ.Π.Α.  : 51.065,00 €

βενζίνη αμόλυβδη πλέον Φ.Π.Α.: 6.519,00  €

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ  πλέον Φ.Π.Α.: 97,56 €

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ πλέον Φ.Π.Α. : 760,16 €

Η προμήθεια των αναφερομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί για το διάστημα από της υπογραφής σχετικής  σύμβασης και έως την ολοκλήρωση  διενέργειας Διεθνούς τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.

Ο Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προκηρύσσεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄/1995  ) σε συνδιασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 /Α΄/10-7-2007 )  και του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/16-03-2007)

Το κριτήριο  αξιολόγησης είναι η  χαμηλότερη τιµή (ως προς τα καύσιμα το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της % που υπολογίζεται στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής αγοράς  του είδους , τη μέρα της παράδοσης του,  η οποία προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3438/2006).

Δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μόνο για πετρέλαιο κίνησης ή μόνο για βενζίνη αμόλυβδη ή μόνο για ελαιολιπαντικά ή μόνο για υδραυλικά υγρά, παρά μόνο ανά ομάδα ειδών , όπως αυτά αναφέρονται στην διακήρυξη.

Η κάθε προσφορά πρέπει να δοθεί ανά Παράρτημα και στο σύνολο των ειδών και  της ποσότητας που ζητείται για αυτό ή και για όλα τα Παραρτήματά μας.

Ημερομηνία λήξης των προσφορών: 24-06-2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες  παρέχονται καθημερινά από   το Γραφείο Προµηθειών του Κέντρου, οδός Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα και στα τηλέφωνα   2510241930 κο Δάγλα Κ. Διονύσιο   κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

(Ολόκληρη η Διακήρυξη περιλαμβάνεται στο pdf)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ