Διακήρυξη 11η 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την προμήθεια  Υγρών Καυσίμων  θέρμανσης και κίνησης   καθώς και ελαιολιπαντικών  για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής: Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας -Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας- Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων καβάλας- Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης.

Προϋπολογισμός: Έως είκοσι εννιά  χιλιάδες  ευρώ (29.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (35.960,00) τριάντα πέντε   χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πετρέλαιο  κίνησης πλέον  Φ.Π.Α.  : 25.457,16 €

Βενζίνη αμόλυβδη πλέον Φ.Π.Α.: 3.539,50  €

 

(Ολόκληρη η Διακήρυξη περιλαμβάνεται στο pdf)