ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ’ αρ. 2/2021 Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στις τρεις (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης»

ΣΧΕΤ.:
α) Η με αρ. 2/2021 (ΑΔΑ: 9ΟΥΜΟΞΧΘ-Α0Η) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Κ.Κ.Π.- Π.Α.Μ.Θ.
β) Οι από 22-03-2021 ηλεκτρονικές επιστολές της εταιρείας ΒΑΚΕΝΤΗΣ ΕΜΜ. ΟΕ

Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1) Οι παραδόσεις των προς προμήθεια προϊόντων θα γίνονται στις εγκαταστάσεις των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας, στη διεύθυνση: «Εργατικές Κατοικίες Μαυρόβατου, Οικισμός Αγίου Σάββα, ΤΚ 66100 Δράμα» (Κεφ. Α’, σελ. 11 της 2/2021 Διακήρυξης).

2) Η συχνότητα και ο όγκος των παραγγελιών εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες των Δομών, στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να είναι γνωστές εκ των προτέρων και σε απόλυτο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση: «Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά έπειτα από έγγραφο αίτημα προς τον Ανάδοχο» (σελ. 51, εδάφιο 1.1.1 της 2/2021 Διακήρυξης).

3) Σχετικά με το είδος με α/α 66 «Σφουγγαράκια προσωπικής υγιεινής μιας χρήσεως» στον Πίνακα Γ1 των προς προμήθεια ειδών, οι ορθές διαστάσεις εκάστου τεμαχίου είναι 14 Χ 9 Χ 5 cm.

 

Ο Διευθυντής του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.

Ξενοφώντας Ν. Κλωναρίδης

Δείτε το έγγραφο εδώ: Download