ΘΕΜΑ :  «  Επανάληψη Πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών oδηγού στο  Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ύστερα από  την με αριθμ.  Τρέχoν  Θέμα 10ο  5  /20ης Συνεδρίασης / 19-5-2016  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  και σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης  νομοθεσίας ενέκρινε την  επανάληψη της διενέργειας  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των δυο   χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (2.500€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  για την παροχή υπηρεσιών oδηγού ο οποίος θα μεταφέρει με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Παραρτήματος  άτομα με αναπηρία από χωριά της  περιοχής  Καβάλας στο Παραρτήμα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας ,το οποίο βρίσκεται στην Ελευθερούπολη Καβάλας

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι  με Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας και επαγγελματικό δίπλωμα Δ΄κατηγορίας , Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  και έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  συναφούς αντικειμένου που έχουν επαγγελματικό δίπλωμα Δ΄κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  ,και έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών .

Ως πρόσθετο προσόν θα ληφθεί η εμπειρία ή η επιμόρφωση σε ανάλογα προγράμματα κατάρτισης ΑμεΑ. Ελλείψει των παραπάνω προσόντων θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενό τους  που  θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Η παροχή υπηρεσιών oδηγού αφορά  το χρονικό διάστημα για δυο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  .

Οι  σφραγισμένες   προσφορές  υποβάλλονται   ιδιοχείρως  ή ταχυδρομικώς  μέχρι την  Τετάρτη  στις  25-5-2016 και 14:00 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επι της οδού Τερμα Ιοκάστης στην Καβάλα.Αποδεκτές γίνονται  μόνον όσες  προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα εξής :

■ Αναγραφή των στοιχείων του υποψηφίου(επωνυμία –διεύθυνση-τηλέφωνα)

■ Ένδειξη:

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«για την επανάληψη  παροχής  υπηρεσιών oδηγού στο Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Εντός του φακέλου προσφοράς, πρέπει να περιέχονται τα εξής :

■  Βιογραφικό σημείωμα , προσκόμιση του ανάλογου πτυχίου,της άδειας οδήγησης Δ΄κατηγορίας  , Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  και της βεβαίωσης προυπηρεσίας

■ Οικονομική προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Κ.Κ.Π.Π. – Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ