ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών taxi στο Παράρτημα Aτόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την με αριθμ. Θέμα 5ο 3/16ης Συνεδρίασης/21-04-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε την διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πεμήντα ευρώ (450 €) εβδομαδιαίως συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών taxi το οποίο θα μεταφέρει άτομα με αναπηρία από τον τόπο διαμονής τους στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης. Η μεταφορά θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή για το χρονικό διάστημα από 09-05-2016 έως τις 29-07-2016 ως εξής:

 

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης