Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Καβάλας (Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας), λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 7 της Γενικής Συνέλευσης του Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας που διεξήχθη στις 28 Μαΐου 2014, σας γνωστοποιεί τη διαδικασία εγγραφής νέων μελών (συνεταιριστών) στον Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας και σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο έργο του.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα συμπληρώνονται στα γραφεία της Δομής Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΕΠ), επί της οδού Ομονοίας 133 στην Καβάλα (έναντι Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου) ή θα αποστέλλονται με fax στο 2510-211064, από τη Δευτέρα 24/11/2014 έως την Παρασκευή 19/12/2014.

Κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να καταβάλλετε το ποσό των πενήντα ευρώ (50 €) στον τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης μετοχών, το οποίο αντιστοιχεί στην απόκτηση μιας μετοχής (συνεταιριστικής μερίδας) του Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας. Επιπλέον, μπορείτε να αποκτήσετε μία ή/και περισσότερες από μία μετοχές/μερίδες.

Πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής, την αίτηση εγγραφής, τον τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης και την απόδειξη είσπραξης μετοχών (συνεταιριστικών μερίδων) στο 2510-211063 (ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΕΠ), καθημερινά 09:00 με 13:00.

Λίγα λόγια για τον Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας

Το Νοέμβριο του 2010 στο Νομό Καβάλας ιδρύθηκε ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, έχει εμπορική ιδιότητα, αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.

Σκοπός του Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση, η συμβολή στη θεραπεία και η εργασιακή (επαν)ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (αλλά και ανέργων του γενικού πληθυσμού) με στόχους την αντιμετώπιση της ανεργίας, την οικονομική αυτάρκεια και την κοινωνική πρόνοια.

      Το καλοκαίρι του 2013 ο Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας σύναψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Καβάλας και προσέλαβε με ανοιχτή προκήρυξη επιλογής θέσεων και με αξιοκρατική διαδικασία 20 ανέργους, εκ των οποίων οι 10 ήταν άτομα ΑμεΑ με Ψυχικές Νόσους. Τα άτομα αυτά απασχολήθηκαν για 8 μήνες με μεγάλη επιτυχία στο Δήμο Καβάλας σε υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων κοινόχρηστων χώρων. Μέσα από την υλοποίηση της παραπάνω σύμβασης, επιτεύχθηκε μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με ψυχικά προβλήματα και η ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο.

Προκειμένου ο Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας να συνεχίσει την έργο του και να συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων ατόμων,καλεί όλους τους συμπολίτες μας να ενισχύσουν την προσπάθεια του και να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση του ως φορέα της Κοινωνικής Οικονομίας και ως φορέα εργασιακής και κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Με εκτίμηση

Μιχαήλ Σωτηρίου
Συντονιστής-Διευθυντής Ψυχίατρος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Καβάλας

Αντώνιος Κώστας
Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας
ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΕΠ