ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και  όγδοο του Ν. 4506/2017)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/12-12-2017).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/οικ.2613/19-1-2018 (ΦΕΚ 79/Β΄/22-1-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.
  5. Την υπ. αρ. 2ο/4 απόφαση της 52ης Συνεδρίασης της 19ης Δεκεμβρίου 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  6. Την υπ΄αριθμ. 37093/1410/12-9-2017 Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  7. Την υπ’ αριθ 496/26-01-2018 Βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οικον. έτους 2018 για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας της παρούσας Ανακοίνωσης.
  8. Την υπ. αρ. 1ο/5 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της 25ης Ιανουαρίου 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα Παραρτήματα του Κέντρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου όγδοο του Ν. 4506/2017.
  9. To άρθρο 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/23-01-2013), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α΄/15-7-2014) και του άρθρου 15 του Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α΄/12-12-2014) και ισχύει.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  που εδρεύει στην Καβάλα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ)ΔΡΑΜΑΥΕ ΚαθαριότηταςΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες8
102ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ)ΚΑΒΑΛΑΥΕ ΚαθαριότηταςΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες2
103ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)ΚΟΜΟΤΗΝΗΥΕ ΚαθαριότηταςΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες3
104ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ)ΞΑΝΘΗΥΕ ΚαθαριότηταςΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101, 102, 103, 104 α) Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

β) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στο τομέα καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.

Σωτήριος Σωτηριάδης

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 3 Φεβρουαρίου 2018 έως και 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ :

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου :