Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της κεντρικής υπηρεσίας και των έξι (6) Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2018

Για την επιλογή αναδόχου/–χων  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της κεντρικής υπηρεσίας και των έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας ‐ Θράκης για διάστημα ενός (1) έτους.

Προϋπολογισμός:

Έως πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (53.866,33€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :