ΘΕΜΑ « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εργαστηρίου Θερμοκηπίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με  αριθ. Θέμα 3o 4 /49ης Συνεδρίασης/01-12-2016 Αποφασης του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 9  του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις(Α 16), όπως η παρ.4 του άρθρου 9 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 και 12 παρ.4, του Ν.4225/2014 (Α 2) και συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (Α 225)».
  2. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974).
  3. Του άρθρου 15 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
  4. Του  Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
  5. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
  6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
  8. Την με αριθ. 44047/8956/06-10-2015 Εγκύκλιο , σχετική με την ανάρτηση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).
  9. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  10. Την με αριθ. Θέμα 1ο 4 /42ης Συνεδρίασης/12-10-2016 Απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005.

 

ενέκρινε την διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την ζητά την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  για την στήριξη του εργαστηρίου «Θερμοκηπίου»  από  σχετικές επιχειρήσεις .

Στο εργαστήριο του «Θερμοκηπίου» καταρτίζονται Αμεα του Τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργεί στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, στο Προάστιο Δράμας .

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι γεωπωνικών σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΟΑΕΔ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς αντικειμένου που έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών .Ως πρόσθετο προσόν θα ληφθεί η εμπειρία ή η επιμόρφωση σε ανάλογα προγράμματα κατάρτισης ΑμεΑ.Ελλείψη των παραπάνω προσόντων θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενό τους  και  θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ