Διακήρυξη 8η 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  των έξι (06)  Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης  για διάστημα ενός  έτους.

Προϋπολογισμός: Έως πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (52.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (64.480,00) εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)

 

(Ολόκληρη η Διακήρυξη περιλαμβάνεται στο pdf)