Το πρόγραμμα CP4ALL (Civil Protection for All) – Πολιτική Προστασία για Όλους αναπτύχθηκε για να ανταποκριθεί στην ανάγκη που εκφράζεται από διάφορους οργανισμούς πολιτικής προστασίας και την τοπική αυτοδιοίκηση: έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών με πιστοποιημένες δεξιότητες στην αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών σε έκτακτες καταστάσεις.

Συνήθως, στις φάσεις που έπονται της καταστροφής, οι υποστηρικτικές δραστηριότητες αναλαμβάνονται από υψηλό αριθμό εθελοντών και επαγγελματιών. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, όντας αυτοί το πρώτο σημείο αναφοράς και εκείνοι, οι οποίοι θα εμφυσήσουν θετικά συναισθήματα και αυτοπεποίθηση.

Η διαθεσιμότητα εκπαιδευμένων στελεχών ικανών να ηγηθούν και να οργανώσουν, ακόμα και σε διεθνές πλαίσιο, τις δραστηριότητες των εθελοντών προς όφελος των παιδιών και άλλων ευάλωτων ανθρώπων, θα αυξήσει ιδιαιτέρως την αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων, έχοντας συνολικά θετικό αντίκτυπο στην διαχείριση μια έκτακτης κατάστασης

Η χρονική περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2017. Είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προϋπολογισμό 479.763 €. Αποτελείται από 6 χώρες εταίρους, με επικεφαλής την Ιταλία, την Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση όλων των εταίρων στη Λευκωσία της Κύπρου, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Σωτηριάδη Σωτήρη, καθώς και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας, κα. Δεμιρτζή Μάρθα. Συζητήθηκαν ποικίλα θέματα, όπως η ανίχνευση των καλών πρακτικών από τους εταίρους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εθελοντές, η διαδικασία εμπλοκής των εθελοντών, οι διαδικασίες και οι τεχνικές επικοινωνίας και διάδοσης του προγράμματος. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την Ιταλία, τον επόμενο Απρίλιο του 2016, όπου θα πραγματοποιηθεί και η διεθνής εκπαίδευση των εθελοντών που θα επιλεγούν από κάθε χώρα και θα εκπαιδευθούν σχετικά.

Μέσω του έργου θα εκπαιδευθούν στελέχη που δραστηριοποιούνται σε οργανισμούς Πολιτικής Προστασίας και/ή του Ερυθρού Σταυρού ή άλλων Εθελοντικών Οργανώσεων, οι οποίοι είναι ικανοί να διαχειρισθούν τις ανάγκες των παιδιών και άλλων ευάλωτων κατηγοριών ατόμων, στη φάση που ακολουθεί ένα καταστροφικό συμβάν. Τα στελέχη αυτά θα είναι εκπαιδευμένα να λειτουργούν σε διεθνές περιβάλλον, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια εκτάκτων καταστάσεων σε όλες τις χώρες που υλοποιείται το έργο αλλά και ευρύτερα.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Σωτηριάδης Σωτήριος