Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση αγροτεμαχίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΠΔ 715/1979 και του
άρθρου 79 του Ν. 3996/2011 ιδιοκτησίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 23/09/2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.π.μ., στην
Καβάλα και στα Γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, επί της οδού Τέρμα Ιοκάστης-Τ.Κ.:65404 ενώπιον τριμελούς επιτροπής,
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ 4ο 4 /28ης Συνεδρίασης/08-08-2019 απόφαση του Δ.Σ. του
Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26παρ.2 και 41παρ.1 του Π.Δ.715/1979.