Διακήρυξη 2η 2017

Συνοπτικού  Μειοδοτικού διαγωνισμού

Για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής: Χρονίων Παθήσεων Δράμας – Προστασίας Παιδιού Δράμας – Χρονίων Παθήσεων Καβάλας – Προστασίας Παιδιού Καβάλας – Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης – Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιού με Αναπηρία Κομοτηνής.

Προϋπολογισμός:

Έως δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ  και πενήντα λεπτά (14.793,50€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (18.343,94 €) δέκα οχτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. – Κ.Α.Ε. : 1611.

Πετρέλαιο Κίνησης Πλέον Φ.Π.Α.: 11.916,00 €

Βενζίνη Αμόλυβδη πλέον Φ.Π.Α.: 2.077,50 €

Πετρέλαιο Θέρμανσης πλέον Φ.Π.Α.: 800,00 €

Κριτήριο Ανάθεσης

το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της % που υπολογίζεται στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής τιμής πώλησης του είδους, τη μέρα της παράδοσης του, η οποία προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών έκπτωσης, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ..

Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας:

Η προμήθεια των αναφερομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί για το διάστημα από της υπογραφής σχετικής σύμβασης και έως την ολοκλήρωση  διενέργειας Διεθνούς τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, έως του ποσού των 14.793,50 € χωρίς Φ.Π.Α., και την απορρόφηση  των ποσοτήτων του παρόντος διαγωνισμού.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 28-02-2017 και ώρα 11:00.

 

Ολόκληρη η Διακήρυξη, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια, μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω pdf: