Οι εθελοντές/-ριες είναι μία ζωντανή, δραστήρια και σημαντική ομάδα που αποτελεί ένα από τα βασικά κομμάτια των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.

Το δίκτυο εθελοντών συνεχώς αυξάνεται και βοηθά, με ουσιαστικό τρόπο, το έργο μας

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για ένα κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα ή δομής. Ο εθελοντισμός έρχεται, με άλλα λόγια να αντισταθμίσει την τάση που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες να αξιολογούνται όλα σύμφωνα με την χρηματική τους αξία. Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές του “μορφές” (φιλανθρωπία, φιλόπτωχα σωματεία) και περικλείει μια δυναμική ενεργή συμμετοχή των εθελοντών/-ριών που εμπλέκονται σε φορείς ή οργανώσεις ή δομές. Ο εθελοντισμός λειτουργεί επικουρικά κι όχι με σκοπό να αντικαταστήσει την υποχρέωση και το καθήκον της πολιτείας να στελεχώνει με μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό τις δημόσιες δομές.

Ο/Η εθελοντής/-ρια έχει δικαίωμα:

 • να βρίσκεται σε ένα ασφαλές & υγιές περιβάλλον
 • να έχει γνώση για την εργασία που θα παράσχει
 • να αποφασίζει πότε & πόση ώρα θα διαθέσει
 • να έχει εκπαίδευση, υποστήριξη, επίβλεψη και καθοδήγηση
 • να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ομάδας

Υποχρεώσεις εθελοντή/-ριας:

 • να σέβεται τις αρχές-κανόνες της ομάδας / φορέα που συμμετέχει
 • να κάνει όσο πιο καλή δουλειά μπορεί
 • να έχει συνέπεια σε ό,τι αναλαμβάνει
 • να έχει συνεργασία με την ομάδα
 • να έχει σεβασμό προς τους άλλους
 • να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει & τι μπορεί να προσφέρει

Αίτηση Εθελοντικής Προσφοράς

Όνομα (απαραίτητο)
Επώνυμο (απαραίτητο)
Όνομα Πατέρα (απαραίτητο)
Όνομα Μητέρας (απαραίτητο)
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) (απαραίτητο)
Ημερομηνία Έκδοσης Α.Δ.Τ. (απαραίτητο)
Αρχή Έκδοσης Α.Δ.Τ. (απαραίτητο)
Α.Φ.Μ.
Ημερομηνία Γέννησης (απαραίτητο)
Τόπος Γέννησης
Διεύθυνση Κατοικίας (απαραίτητο)
Τηλ. Επικοινωνίας (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Τίτλοι Σπουδών (απαραίτητο)

Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση μου για εθελοντική προσφορά στους τομείς (απαραίτητο)

Παράρτημα/τα Ενδιαφέροντος (απαραίτητο)
(Επιλέξτε ένα ή παραπάνω Παραρτήματα τα οποία σας ενδιαφέρουν)

Είμαι/ήμουν εθελοντής/-τρια στο/στα

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Φωτοτυπία/ες Τίτλου/ων Σπουδών